SUBVENCIJE ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Objavio je

PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE PROIZVODNjE BILjNIH KULTURA U AP VOJVODINI U 2024. GODINI

  • Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.
  • Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za investicije iznosi 300.000,00 dinara
  • Konkurs je otvoren do 05. 04. 2024. godine.
  • Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.
  • Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticija.

Ceo tekst pravilnika možete pričitati OVDE